^ Back to Top
facebook

Nabór

Rekrutacja

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym sprawiającą problemy wychowawcze i mającą trudności w nauce. Rekrutacja do naszego Ośrodka odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej głównie z terenu województwa zachodniopomorskiego ale też z terenu kraju.

Podstawą do przyjęcia jest skompletowanie i dostarczeniem pełnej dokumentacji tzw. zewnętrznej złożonej z następujących dokumentów:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • opinia pedagogiczna z ostatniej szkoły
  • skrócony odpis aktu urodzenia – kserokopia (oryginał do poświadczenia),
  • ostatnie świadectwo szkolne (do oddziałów gimnazjalnych – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, do szkoły zawodowej – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego),
  • potwierdzenie stałego miejsca zameldowani,
  • poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • oraz dokumentacji wewnętrznej, której wypełnienie ma miejsce w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

 

Przyjęcia do placówki jest zawsze poprzedzone rozmową rekrutacyjną przeprowadzaną z kandydatem i jego opiekunem (rodzic lub opiekun prawny) przez dyrektora MOS lub kierownika ds. opiekuńczo- wychowawczych w obecności psychologa lub pedagoga.

Rekrutacja do naszego Ośrodka odbywa się przez cały rok szkolny.

Informacji dot. rekrutacji i wolnych miejsc udzielamy pod numerem tel. 91 48 43 641.