^ Back to Top
facebook

Przepisy RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie ul. Jagiellońska 58. Z Administratorem można skontaktować się listownie:   Jagiellońska 58 70-382 Szczecin;  e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Joanna Litwin – Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy  Cyfrowej 671-441 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116662, z którym można się skontaktować  tj. 918588093
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań własnych związanych w prowadzeniem placówki publicznej typu MOS, SP , na podstawie 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f oraz art. 9 ust. 2 RODO) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z art. 14  w związku z art. 130 i następne ustaw z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 poz 59 ze zm.)
  4. Odbiorcami danych osobowych są: osoby fizyczne i prawne związane z prowadzoną działalnością uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

1). Nagrań rozmów telefonicznych i zapisów na skrzynce e mail – przez okres 6 miesięcy , o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

2). Nagrań z monitoringu wizyjnego budynku – przez okres do 3 miesięcy,  o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

  1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia umowy.  Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).