^ Back to Top
facebook

O nas

O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców) dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnych metod kształcenia i organizowania nauki.

Rekrutacja odbywa się na wniosek rodziców, którzy posiadają dla swoich dzieci orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ośrodek stanowią Szkoła Podstawowa nr 19,  Szkoła Branżowa I stopnia  nr 11 oraz Internat.  Jesteśmy również Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodzie "Monter systemów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" oraz w zawodzie "Kucharz".

Szkoły:

Od roku szkolnego 2019/2020 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 zostały utworzone dwa oddziały klasy VI, klasy VII i klasy VIII w Szkole Podstawowej nr 19. Uczniowie raz w całym cyklu kształcenia mogą przystąpić do promocji śródrocznej uzyskując możliwość przejścia do klasy programowo wyższej w trakcie trwania roku szkolnego. Odziały klasowe w naszych szkołach liczą maksymalnie 16 uczniów.

Branżowa Szkoła I Stopnia na 11 w skład której wchodzą dwie klasy kształcące na kierunku kucharz (dziewczęta i chłopcy) oraz monter suchej zabudowy i technolog robót wykończeniowych w budownictwie (chłopcy). Uczniowie uczą się w cyklu dwuletnim. Naukę na obu specjalnościach kończy egzamin państwowy dający kwalifikację do pracy w zawodzie. W Ośrodku funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny dla powyższych kwalifikacji zawodowych. Egzaminy odbywają się w sesjach egzaminacyjnych w terminach wyznaczonych przez OKE.

Internat:

W skład internatu wchodzą:

Grupy pobytu stałego (cztery grypy chłopców i jedna grupa dziewcząt). Internat jest placówką feryjną. Wychowankowie mają zapewnioną opiekę całodobową przez wszystkie dni tygodnia.

Grupy pobytu dziennego (koedukacyjne). Przeznaczone są dla młodzieży zamieszkującej w Szczecinie i najbliższych okolicach. Wychowankowie przebywają w placówce od godziny ósmej do godziny dziewiętnastej i podobnie jak w grupach stałego pobytu objęci są obowiązkiem szkolnym, zajęciami terapeutycznymi i opiekuńczo- wychowawczymi. W weekendy młodzież przebywa w domach rodzinnych.

Grupa adaptacji społecznej (koedukacyjna). Przeznaczona jest dla wychowanków, którzy ukończyli szkołę zawodową i kontynuują naukę w szkołach średnich ogólnodostępnych.