^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Uwaga

Terminy ważne dla Ciebie przy staraniu się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej- terminy te obowiązują w całym kraju

Sporządzono w oparciu o § 11b ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 

 Egzamin ósmoklasisty  w terminie głównym

 język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 termin dodatkowy

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

od 15 czerwca do 10 lipca 2020, do godz. 15- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami;  w Szczecinie zrobisz to przez https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Wydrukowany i podpisany przez opiekuna prawnego wniosek musisz dostarczyć do szkoły 1 wyboru

Pod powyższym adresem WWW znajdziesz informacje dot. kryteriów przyjęcia do poszczególnych szkół ponadpodstawowych

od 26 czerwca do 10 lipca 2020, do godz. 15- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020, do godz. 15- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty

dokonanie zmian we wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół

do 12 sierpnia 2020r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie (tzw. medycyna pracy)

od 13 do 18 sierpnia 2020, do godz. 15 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, dostarczenie oryginału dokumentów żądanych przez szkołę

19 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 22 sierpnia 2020 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia- komisja ma 3 dni na sporządzenie uzasadnienia. Do 3 dni od terminu otrzymania uzasadnienia można złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; dyrektor w ciągu następnych dni powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

 

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa- szkoły ponadpodstawowe na terenie Szczecina

Osoby chcące kontynuować naukę w szkole poza Szczecinem powinny zapoznać się z zasadami rekrutacji w danej szkole (strona internetowa, rozmowa telefoniczna, w miarę możliwości kontakt osobisty).

 

Jeśli Twój opiekun prawny zdecydował, że będziesz kontynuował naukę w szkole branżowej działającej w strukturze Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii musi:

  1. Postarać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap edukacyjny szkoły ponadpodstawowej

  2. Złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Miasta- tam, gdzie jesteś zameldowany, o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły branżowej funkcjonującej przy MOS (warto jest najpierw porozmawiać z dyrektorem danej placówki, czy jest wolne miejsce)

  3. …I uzyskać skierowanie dla Ciebie do konkretnej placówki.